திண்டுக்கல் சாரதி பட நடிகை என்னவானார் தெரியுமா..? இவரின் கணவரை பார்த்துள்ளீ ர்களா?..புகைப்படத்துடன் வெளியான தகவல் இதோ..!!

இய க்குனர் பா லா இய க்கத் தில் வெ ளியான நந்தா திரை ப்ப டத்தின் முல ம் சினி மா உல கிற்கு காமெடி நடி கராக அறிமுக மான வர் நடி கர் கருணாஸ். அ தன் பின் பல பட ங்களில் கா மெடி மற் றும் குண சித் திர கலபத் திரங் களில் ந டித்து வந்தா ர். மேலும் சி ல தி ரைப்ப டங்களில் இவ ர் ஹீ ரோவா கவும் நடி த்துள் ளார் அ ப்படி இ வரது நடி ப்பில் 2008ஆம் ஆ ண்டு வெளி யாகி பெ ரும் வெற் றி பெ ற்ற பட ம்தா ன் திண் டுக் கல் சாரதி.

இப்படமனது ரசி கர்க ளிடை யே நல்ல வர வேற்பு பெற் ற இந்த ப டம் நடி கர் கரு ணாசுக்கு சினி மாவில் ஒரு தி ரு ப்பு மு னை யாக அ மை ந் தது. இந்தப் படத் திற்கு பிற கு நடிகர் க ருணாஸ் நிறை ய படங் களில் கா மெடி ந டிகராக நடி த்த ஒ ரு சில ப டங் க ளில் க தாநாயக னாகவும் நடி த்திருக்கி றார்.

மேலு ம் இந்தப் படத் தில் க ருணா சுக்கு ம னைவி வ சந்தி கதா பா த்தி ர த்தில் ந டித் த நடிகை தா ன் கார்த்திகா மே த்யூ.இ வர் ஒரு ம லை யாள தி ரை ப்பட நடி கை ஆவா ர் இவர் பல ம லை யாள படங் களிலு ம் மற் றும் த மிழ் பட ங்க ளிலும் ந டித் துள்ளார்.

த மிழில் இவ ர் நம் நா டு மற்று ம் தி ண்டு க்கல் சா ரதி ஆகி ய இரு ப டங்களி லும் நடி த்த ரசி கர்களிடை யே மி கப் பிர பல மான பிறகு இவர் ந டித்த கடை சி ப டம் தா ன் திண்டுக்கல் சாரதி மேலும்.சினி மா உ லகில் எந்த ஒரு தி ரைப் படத் தி லும் ந டிக் காமல் இ ருந்த இ வர் 2009ஆம் ஆ ண்டு மே 18ஆம் தே தி தன து காதல ன் மெரி ன் மேத் யூவை தி ரும ணம் செய்து கொண்டார்.

தற்போது இவ ரின் கு டும்ப ம் புகை ப் படம் ஒன் று ரசி கர்க ள் ம த்தி யில் வை ரலா கி வ ருகி றது.இந் த புகை ப் பட த்தில் இ வர் ஆ ளே அடை யாள ம் தெ ரி யாத அள விற் கு மா றி உ ள் ளார்.இந்த தம்ப தி யின ருக்கு ஒரு மக ன் உ ள் ளார் இ ணைய த்தில் வைர லா கும் புகை ப்பட ம் இ தோ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *