காதலிக்கும் போதே கர்ப்பமான ஷங்கர் பட நடிகை ..!! அவசர அவசரமாக நடந்து முடிந்த திருமணம்..!! இது என்ன புது ட்ரெண்டா இருக்கு ..!! இந்த நடிகையா என்று ஷாக்கான ரசிகர்கள் ..!!

Spread the love

பொது வாக வே சினி மா பிர பல ங்கள் திரு மண வய தை கட ந்து தா ன் திரும ண மே செய் து கொள் வா ர்கள். ஆனா ல் பா லிவுட் தி ரை உலகி ல் மட்டு ம் கொஞ் சம் வித்தி யாச மாக நடந் து வருகி றது . அது என்ன வெ ன்றா ல் காதலி த்து கர்ப்ப மா ன பி றகு தான் திரும ணம் செ ய்வ தை வழக் க மாக வைத்து ள்ளன ர் .

அந்த வ ரிசை யில் சங் கர் பட நடிகை யும் இ ணைந்து ள்ளார். அ வர் வேறு யாரு மில் லை நடி கை கியா ரா அத்வா னி தா ன் . பிரபல பாலிவு ட் நடிகை யா க வ லம் வரு ம் கியா ரா அத்வா னி இதுவ ரை பல சூப்பர் ஹிட் படங்க ளில் நடித் திருக் கிறார் . அது மட்டுமி ல் லாமல் சங் கர் இயக் கத்தில்,

ராம் சர ண் நடிப் பில் உரு வாகி வரும் ஆர் சி 15 என் ற படத் திலும் கதா நாயகி யாக ந டித்து வருகி றார். இதனி டைய கடந் த 2020 ஆம் ஆ ண்டிலிரு ந்து நடி கர் சித்தா ர்த் மல் கோத் ராவுடன் டேட்டி ங்கில் இரு ந்து வந்தா ர் நடி கை கியா ரா அ த்வா னி. இப்ப டி கா தலித் து கி யாரா அத் வானி ,

திடீ ரென கர்ப் பமாகி விட்டா ரா ம் . இத னா ல் வே று வழி இல்லா மல் அவ சர மாக இவ ர்க ளின் தி ருமண ஏற் பா டு நட ந்த து. அதுவு ம் உறவி னர் கள் , முக்கி ய சினி மா பிரப ல ங்கள் மட் டுமே திரு மண த்தி ற்கு வந்திரு ந்தனர் . இப் படி காத லித் து வரும் போ து நடிகை கியா ரா அத் வா னி ,

கர்ப்ப மானதா ல் தான் இவ ரின் திரு மண ம் அவ சர அவ சர மாக நடந் ததாக தகவ ல் வெளி யாகி உள் ளது . இருந் தா லும் திரும ணத்தை முடித்த கையோ டு 70 கோ டி மதி ப்புள்ள பங் களா ஒன் றுக்கு கு டியே றியுள்ள னர் இ ந்த அழ கான ஜோ டி…


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *